Анализ на нуждите

Анализът на нуждите е изследване, направено в сътрудничество с всички партньори, описващо рисковете, настоящата ситуация, добрите и лошите практики и нуждите, която всяка от участващите страни е идентифицирала в анализа си върху двете големи природни бедствия – земетресенията и вулканите. Анализът е подготвен на базата на проучване на данни и документи, проведена анкета, видео интервюта, идентифициране на наличен опит и знания от страна на експерти и литература.

Анализът е важна предпоставка за подготовката на насоките и образователните дейности и продукти. В хода на тяхната реализация от съществено значение  беше проучването на съществуващите знания, местни политики и ситуации, както и да се идентифицират нуждите на всеки от партньор по темите за превенцията, повишаването на осведомеността за природните бедствия и справянето с детски емоции по време на тях.

Интервюта на експерти

Интервюта на експерти

 (45)
 (52)
 (54)