Στόχοι του Προγράμματος

 

  • Εντοπισμός, ανταλλαγή και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων που προέκυψαν από προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ και από τις δραστηριότητες των εταίρων του προγράμματος
  • Μελέτη και ανάλυση των αναγκών για κάθε χώρα που συμμετέχει
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και δράσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τους σεισμούς και τους ηφαιστειακούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με κινητικά προβλήματα
  • Κατάρτιση ομάδων, όπως εκπαιδευτικούς, γονείς ή άλλες σχετικές ειδικότητες, οι οποίες να είναι σε θέση να συμβάλουν στην ψυχολογική ανακούφιση των παιδιών σε περίπτωση σεισμικής επικινδυνότητας
  • Συνεχής αξιολόγηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου
  • Διάδοση και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων και συνεπειών του έργου στους πιθανούς  δικαιούχους και το ευρύτερο κοινό, σε συνεχή βάση
 (45)
 (52)
 (54)